Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Tak twierdzą osoby, które mają go za sobą bądź są w trakcie postępowania rozwodowego. Mimo to odsetek rozwodów stale rośnie. Planując rozwód trzeba się przygotować nie tylko psychicznie ale i finansowo. Dzisiaj właśnie o tym, ile kosztuje rozwód?
Powinnam zacząć tak jak nie lubię czyli to zależy. Cena za postępowanie rozwodowe uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy. Czy rozwód nastąpi za porozumieniem stron czy będzie długą batalią z orzeczeniem o winie drugiego małżonka i ustaleniami dotyczącymi małoletnich dzieci stron. Istotna jest ilość zgłaszanych wniosków dowodowych (m.in. opinie biegłych, kuratorów rodzinnych) oraz ewentualnej mediacji. Koszty postępowania to również koszty pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).
Ale po kolei:
1. opłata sądowa stała, którą należy uiścić na rachunek właściwego Sądu Okręgowego składając pozew o rozwód wynosi 600 zł.
2. wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania sądowego (władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty czy korzystanie ze wspólnego mieszkania) złożony w ramach pozwu o rozwód pozwala uniknąć opłaty sądowej. Wniosek złożony w toku postępowania wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł, tak jak i wniosek
o zmianę lub uchylenie zabezpieczenia. Wyjątek gdy z wnioskiem o udzielenie alimentów występuje osoba uprawniona do alimentów wówczas nie ma obowiązku uiszczenia opłaty sądowej.
3. koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do tzw. mediacji sądowej, na które składa się wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie 150 zł , za każde kolejne 100 zł łącznie nie więcej niż 450 zł. Na koszty mediacji składa się również zwrot udokumentowanych i niezbędnych wydatków mediatora poniesionych w ramach prowadzonej mediacji (koszty przejazdu, wynajmu pomieszczenia) w wysokości nieprzekraczającej 70 zł na jedno posiedzenie i korespondencji nieprzekraczającej 30 zł.
4. w przypadku wniosku o eksmisję małżonka z lokalu zawartego w pozwie o rozwód opłata wynosi 200 zł.
5. opłata stosunkowa w razie zasądzenia alimentów na rzecz byłego małżonka (opłata uzależniona jest od wartości zasądzonego świadczenia alimentacyjnego).
6. koszty dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) od ok. 300 do 1000 zł (zależy od nakładu pracy specjalistów wydających opinię). Opinia nie jest obowiązkowa, nie ma potrzeby jej sporządzania gdy strony dojdą do porozumienia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.
7. koszty kuratora za przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków w jakich żyją i wychowują się dzieci ok. 80 zł.
8. wynagrodzenie fachowego pełnomocnika mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych zależy od indywidualnych ustaleń z klientem. Najczęściej wynosi od 1.500 zł (najmniej skomplikowane sprawy o rozwód bez orzekania o winie i gdy strony nie posiadają małoletnich dzieci) do nawet 6.000 zł ( w przypadku spraw bardziej złożonych z dużą ilością wniosków dowodowych świadków, opinii biegłych, kiedy wiadomo, że postępowanie nie skończy się na jednej rozprawie).
9. pozew o rozwód wraz z ustaleniem podziału majątku opłata sądowa wynosi 1000 zł , zgodny podział majątku opłata wynosi 300 zł. ( wniosek rzadko składany wraz z pozwem o rozwód, gdyż przedłuża postępowanie).
10. opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł (uiszczana na konto właściwego Urzędu Miasta) gdy zdecydujemy się by przed Sądem reprezentował Nas fachowy pełnomocnik radca prawny/adwokat.
Opłatę sądową od pozwu 600 zł oraz opłatę w razie wniosku o zmianę lub uchylenie zabezpieczenia 100 zł należy uiścić składając pismo w sprawie. Pozostałe wskazane powyżej wydatki Sąd rozlicza na koniec postępowania w wyroku rozwodowym, w ten sposób, że nakazuje pobrać od małżonka
w zależności od wyniku postępowania daną kwotę tytułem zwrotu kosztów za kuratora, opinię OZZS, eksmisję czy podział majątku.
Zasadą jest, iż strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.
Przykład 1 W sytuacji gdy sąd uwzględni w całości żądanie małżonka, który złożył pozew o rozwód i rozwiąże małżeństwo z wyłącznej winy pozwanego małżonka, wówczas małżonek pozwany będzie stroną przegrywającą rozwód.
Przykład 2 Małżonek, który występuje z pozwem o rozwód i wnosi o orzeczenie przez sąd
o wyłącznej winie pozwanego małżonka, będzie stroną przegrywającą sprawę w części jeżeli rozwód zostanie orzeczony z winy obu stron.
Przykład 3 W razie rozwiązania małżeństwa za porozumieniem stron (bez orzekania o winie) połowa z opłaty stałej od pozwu 300 zł zostanie powodowi zwrócona przez sąd po uprawomocnieniu się wyroku, zaś druga strona będzie musiała zwrócić powodowi 150 zł.
Oczywiście zawsze można wnosić o zwolnienie kosztów sądowych w całości lub części jeżeli strona nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub jej poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Zatem zwolnienie od kosztów uzależnione jest od sytuacji materialnej strony. W przypadku zwolnienia od kosztów sądowych w całości strona nie musi uiszczać opłat sądowych ani ponosić wydatków. Obciążają one Skarb Państwa.
Wcześniejsze zaplanowanie postępowania rozwodowego, a także próba ugodowego zakończenia małżeństwa może zarówno przyspieszyć rozwód jak i zmniejszyć związane z nim koszty.
Jeżeli chcesz obniżyć koszty rozwodu lub potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu pozwu o rozwód lub odpowiedzi na właśnie otrzymany pozew albo po prostu samodzielne prowadzenie postępowania rozwodowego przerosło Cię ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Radca Prawny Anna Tarnowska

tel. 692 421 230.